Ban tổ chức

Trưởng ban
TS. Lê Nguyên Bảo – Đại học Duy Tân

Phó ban
TS. Lê Hoàng Sơn – Đại học Quốc gia Hà Nội
ThS. Nguyễn Gia Như –  Đại học Duy Tân

Thành viên
TS. Nguyễn Nhân Đức – Đại học Duy Tân
BSCKII. Trương Thanh – Đại học Duy Tân
ThS. BS. Nguyễn Huỳnh Ngọc – Đại học Duy Tân
ThS. Phan Văn Sơn – Đại học Duy Tân
ThS. Nguyễn Thành Dương – Đại học Duy Tân
ThS. Lê Văn Chung – Đại học Duy Tân

 

Back to Top